ProScan

Elektrotechnische installaties

Inspectie elektrische installaties

Ja, we gaan het ook over normen hebben, maar waarborging daarvan is niet de belangrijkste reden voor u om een inspectie te laten uitvoeren.

Uw elektrische installatie brengt risico’s met zich mee en u hecht waarde aan een veilige elektrische installatie.

U wilt, voordat er eventuele ongelukken gebeuren, risico’s in kaart hebben gebracht.

Zodat u voor uzelf, uw medewerkers, uw bezoekers en uw gebouw een zo veilig mogelijke installatie hebt.

 

Onze deskundige inspecteurs kunnen een grondige inspectie van uw elektrische installaties uitvoeren, geheel overeenkomstig uw wens. Van de inspectie wordt een leesbaar rapport opgesteld, zodat u alle bevindingen duidelijk terug kunt vinden. En hebt u dan toch nog vragen over een rapport, dan staan wij u graag te woord.

 

En dan toch even wat normen…

 

 

De inspectie

Waarborging van de veiligheid wordt in de Arbowet geregeld. In de beleidsregel bij het Arbobesluit zijn de relevante elektrotechnische normen aangegeven. Indien de genoemde normen voor de elektrische installatie zijn toegepast, is voldaan aan de verplichtingen van het Arbobesluit. Onder andere de Nederlandse Norm NEN 3140 wordt in deze beleidsregel genoemd.

 

NEN 3140 en NEN 1010 inspecties
Indien u uw inspectie geheel in kader van de Arbowet, dus in de relatie tussen werkgever en werknemer laat uitvoeren, dan kan de inspectie conform NEN 3140 worden uitgevoerd.

Als dat niet het geval is, dan kan een inspectie conform NEN 1010 (deel 6) worden uitgevoerd, ook voor bestaande installaties.

Beide normen worden gezien als richtlijn ter waarborging van de veiligheid.

 

SCIOS Scope 8 inspecties

Een Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde inspectie van uw elektrische laagspanningsinstallaties die gebaseerd is op de NEN 3140. In deze NEN staat onder andere omschreven wat en hoe elektrische installaties beoordeeld moeten worden op veiligheid. Deze norm gaat er (in principe) vanuit dat er een Installatieverantwoordelijke is aangewezen die zorgdraagt voor de kwaliteit van de inspectie. Dit is echter niet altijd het geval en daarom kan een SCIOS Scope 8 inspectie worden uitgevoerd, waarbij de kwaliteit wordt geborgd door de certificering van deze inspectie.

 

SCIOS Scope 10 inspecties

Brand is een groot gevaar voor mens, dier en milieu en kan leiden tot grote economische schade. Een brand met een elektrische oorzaak beperkt zich niet alleen tot die elektrische installatie en de daarop aangesloten toestellen, maar kan ook gevolgen hebben voor het gehele gebouw en daarin verblijvende mensen en dieren. Het zo veel als mogelijk beperken van de kans op brand is daarom belangrijk.

 

Een Scope 10 inspectie is een gestandaardiseerde inspectie van uw elektrisch materieel die gebaseerd is op de (Nederlandse Technische Afspraak) NTA 8220. In deze NTA staat omschreven wat en hoe elektrisch materieel beoordeeld moet worden op brandrisico. Door deze inspectie worden brandrisico’s van uw elektrisch materieel geïnventariseerd en door het (laten) verhelpen van deze constateringen wordt de kans op een brand als gevolg van elektrisch materieel aanzienlijk beperkt.

 

Thermografisch onderzoek
Als aanvulling op een NEN 3140 of SCIOS Scope 8 inspectie, kan een thermografisch onderzoek worden uitgevoerd. Wanneer we een beeld vormen van de objecten om ons heen en daarbij uitsluitend kijken naar de temperatuur, dan krijgen we een zogenaamd warmtebeeld. We spreken dan van thermografie.

Met name voor elektrische, maar natuurlijk ook andere installaties, is een aanvullend thermografisch onderzoek een goede methodiek om alle (verborgen) gebreken in kaart te brengen. Een dergelijk onderzoek is ook uitermate geschikt om preventief onvolkomenheden van uw (elektrische) installatie op te merken. Alleen dit geeft u de mogelijkheid dergelijke gebreken te verhelpen voordat er schade door wordt berokkend en misschien wel belangrijker, voordat dit daadwerkelijk gevaarlijk wordt voor de gebruikers van uw installaties.

 

Thermografisch onderzoek gecombineerd met een inspectie is dan ook een perfecte keuring van uw elektrische installatie. Alle verborgen gebreken en mogelijk brandgevaarlijke situaties worden vastgelegd in een rapportage met daarbij weergegeven de geadviseerde verbeteringen.

 

 

Dus voert u een inspectie alleen in het kader van de Arbowet uit en voldoet u aan aanvullende eisen, dan laat u een NEN 3140 inspectie uitvoeren.

Wordt de inspectie gevraagd door uw verzekeringsmaatschappij, dan laat u veelal een SCIOS Scope 10 (of een NTA 8220) inspectie uit voeren.

Is dat niet het geval, dan laat u een NEN 1010 of SCIOS Scope 8 inspectie uitvoeren.

Welke aanvullende eisen dat zijn of andere vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.