ProScan

Onderhoud

Grofweg gezien kennen we twee soorten uitvoering van onderhoud, te weten op basis van een inspanningsverplichting en op basis van een resultaatverplichting. Grofweg, omdat de invulling van beide soorten op verschillende manieren kan worden uitgewerkt. Ook een combinatie van beide soorten, behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

 

Inspanningsverplichting

Afhankelijk van de doelstelling van uw onderhoudbeleid, kunt u ervoor kiezen het onderhoud aan uw gebouwvoorzieningen op basis van een inspanningsverplichting aan te besteden. Hierbij worden gevraagde werkzaamheden exact omschreven. Of het nu het onderhoud aan de buitengevel betreft of aan een c.v.-installatie of brandmeldinstallatie, het uit te voeren onderhoud wordt puntsgewijs omschreven. Een onderhoudpartij zal het onderhoud dat is omschreven uitvoeren en aanvullend storingen en dergelijke verhelpen. U heeft dus een vaste aanneemsom voor het preventief onderhoud en krijgt aanvullende kosten voor correctief onderhoud en eventueel gewenste revisies of vervangingen.

 

Resultaatverplichting

Zonder een negatief oordeel over het uitvoeren van onderhoud op inspanningsverplichting te willen geven, stappen steeds meer organisaties af van het traditionele onderhoudsmodel. Ze kiezen voor een prestatiecontract waarin geen inspanningsverplichtingen maar resultaatverplichtingen zijn vastgelegd. Leidend daarbij is de gewenste conditie van de componenten, zowel bouwkundige voorzieningen als werktuigbouwkundige- en elektrische installaties, in relatie tot het actuele belang ervan voor de organisatie.

 

Bij een prestatiecontract staat de gewenste conditie van onderhoudscomponenten centraal en niet de onderhoudshandelingen zelf.

Basis hiervoor is het bedrijfsbeleid – vertaald naar een onderhoudsbeleid – waarin u als opdrachtgever (eventueel samen met een deskundige) het belang van componenten vastlegt.
Een paar voorbeelden van criteria die het belang kunnen bepalen.

 • Continu├»teit: voor belangrijke installaties, wellicht heeft u een rekencentrum dat non-stop moet functioneren
 • Productiviteit: uw medewerkers hebben behoefte aan een binnenklimaat waarin ze prettig kunnen werken
 • Esthetica: voor de afdeling van uw raad van bestuur of panden dan wel afdelingen waar uw klanten komen; die een goede uitstraling moeten houden
 • Conservering: u wilt bijvoorbeeld dat het houtwerk minimaal 40 jaar meegaat
 • Kostenbesparing: u heeft bepaalde panden waar u genoegen neemt met een minimale conditie van de bouw- en installatiedelen

ProScan kan met u de volgende stappen bij het opstellen en uitwerken van prestatiecontracten doorlopen:

 • Inventariseren van de onder het onderhoud vallende elementen en de huidige staat daarvan, conform NEN 2767
 • Bepalen van de gewenste staat; leidend hierbij zijn het bedrijfbeleid in relatie tot het belang van onderhoudsobjecten
 • Vaststellen van aanvullende prestatie-indicatoren die noodzakelijk zijn om tot het door u gewenste onderhoudsniveau te komen
 • Revisie of renovatie; voor objecten waarvan de gewenste conditie beter is dan de huidige staat, wordt een inhaalslag uitgevoerd, afhankelijk van de wens daarvoor door u
 • Aanbesteden van het onderhoud; dit gebeurt op basis van gewenste staat, waaraan prestatie-indicatoren worden gekoppeld
 • Opstellen van een toekomstprognose; bepalend hiervoor is de gewenste staat en de verwachte resterende levensduur

Tevens kunnen we binnen uw organisatie een training verzorgen zodat al uw verantwoordelijken precies inhoudelijk op de hoogte zijn van de conditiebepalingsmethodiek conform NEN 2767.